Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

Alle door Safety First Compentence Center geleverde diensten geschieden onder de hierna opgesomde verkoopsvoorwaarden. Zij maken integraal deel uit van de samenwerkingsovereenkomst, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de klant. Er kan alleen van worden afgeweken, indien  voorafgaandelijk schriftelijk akkoord. De Algemene voorwaarden worden samen met de offerte aan de klant kenbaar gemaakt en kunnen tevens geraadpleegd worden op de website https://www.sfcc.be.

 

 

Artikel 1 – OFFERTES Onze offertes zijn steeds vrijblijvend en worden aangegaan zonder enige verbintenis. De aanbiedingen blijven gedurende 30 dagen geldig, tenzij anders vermeld in de offerte.

 

Artikel 2 – INSCHRIJVINGEN Ingeval een opleiding of examen wordt gereserveerd, dient de offerte ondertekend voor akkoord te worden teruggestuurd, samen met de bestelbon. Er wordt tevens gevraagd op deze bestelbon duidelijk de namen van de deelnemers te vermelden. Individuele inschrijvingen gebeuren steeds middels het daartoe bestemd inschrijvingsformulier of via de website van Safety First Compentence Center (www.sfcc.be). Voorgaande dient als basis voor de uiteindelijke facturatie. Door het plaatsen van een bestelling erkent de klant de algemene voorwaarden van de GCV Safety First Compentence Center te hebben aanvaard. Safety First Compentence Center behoudt zich het recht voor een opleiding of examen te annuleren of uit te stellen of een opdracht te weigeren, indien door de klant geen schriftelijke bevestiging of bestelbon werd toegestuurd.

 

Artikel 3 – “VERPLAATSINGSVERGOEDINGEN” De opleidingen en examens worden gegeven op een vooraf overeengekomen locatie: hetzij extern (in de onderneming van de klant), of in onze lokalen van het opleidingscentrum te Wommelgem. Voor opleidingen in de onderneming van de klant wordt in Groot Antwerpen een verplaatsingsvergoeding aangerekend van € 50,00. Voor verplaatsingen buiten groot Antwerpen geldt een verplaatsingvergoeding van € 75,00. Voor opleidingen meer dan 150 km (retour) geldt een verplaatsingsvergoeding van € 0,40 per kilometer.

 

Artikel 4 – OPLEIDINGEN en EXAMEN en ANNULATIE Indien een termijn of data niet nagekomen kunnen worden, dient de klant Safety First Compentence Center hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen. Annulaties > 11 werkdagen voor overeengekomen startdatum zullen kosteloos worden geanuleerd. Annulaties < 10 werkdagen voor overeengekomen startdatum zal er 50% van het overeengekomen tarief aangerekend worden. Anullatie < 5 werkdagen  voor overeengekomen startdatum worden aan 100% van het overeengkomen tarief aangerekend aan de klant. indien klant een opleiding of examen wenst te annuleren, dient dit steeds schriftelijk te gebeuren, binnen de 11 dagen voorafgaandelijk van de start opleiding of het examen. Binnen deze termijn, zal Safety First Compentence Center enkel een administratieve kost van € 50,00 aan de klant factureren. Individuele inschrijvingen zullen niet worden terugbetaald zonder schriftelijke annulering uiterlijk 8 dagen voor de aanvang van de opleiding.

Inschrijvingen in open opleidingen of examens dienen steeds betaald te worden voor de aanvang van de opleiding of het examen. Safety First Compentence Center behoudt zich het recht voor open opleidingen te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen of bij iedere andere onvoorziene omstandigheid. In dit geval zullen de deelnemers worden gewaarschuwd uiterlijk 2 dagen voor de aanvang van de opleiding of het examen. Het eventueel reeds betaalde bedrag zal integraal aan de kandidaat worden terugbetaald. ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN GCV SAFETY FIRST COMPENTENCE CENTER- maatschappelijke zetel te 2160 Wommelgem, Draaiboomstraat 6, bus 11 ingeschreven in de Kruispuntbankonderneming ON. BE 0695.546.022,  BNP PARIBAS BE05 0018 3729 4275 BIC CODE  GEBABEBB Tel.: 03/248.70.70. Indien Safety First Compentence Center een opdracht in een onderneming van de klant niet kan uitvoeren ingeval van overmacht, zal de integrale factuur m.b.t. deze opdracht worden terugbetaald. Safety First Compentence Center kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de rechtstreeks of onrechtstreekse schade, voortvloeiend uit de niet-uitvoering van een opdracht. Er zal bijgevolg ook geen vordering tot vergoeding van schade kunnen worden ingesteld.

 

Artikel 5 – FACTURATIE – TARIEVEN – BETALINGEN Groepsopleidingen of individuele inschrijvingen, gereserveerd met een bestelbon, zullen gefactureerd worden bij aanvang van de opleiding of het examen. Alle facturen zijn contant te betalen bij ontvangst. De algemene voorwaarden worden door het invullen van de bestelbon of het geven van een opdracht, als door de klant gekend en aanvaard te worden beschouwd. De betaling van de facturen gebeuren steeds voorafgaandelijk aan de opleiding of het examen te gebeuren of indien anders overeengekomen uiterlijk binnen de 30 dagen na factuurdatum voldaan te worden. Indien de honoraria voor de opleiding meer dan € 2500 bedragen, wordt volgende deelfacturatie toegepast:

-binnen 5 werkdagen na aanvang opdracht 40% van het totaal bedrag

-na de beëindiging van de opdracht 60% van het totaal bedrag

 

Artikel 6 – BETALING OPEN OPLEIDINGEN EN EXAMENS Cursisten die zich inschrijven voor open opleidingen of examens dienen steeds het cursusgeld te betalen voor de aanvang van de opleiding of het examen. Zij moeten een bewijs van betaling kunnen voorleggen. Indien dit niet het geval is kunnen zij geweigerd worden tot de opleiding of het examen. Individuele betalingen houden tevens de definitieve bevestiging van de inschrijving in. Ingeval van annulering van individuele inschrijvingen korter dan 5 dagen voor het begin van de opleiding, zal Safety First Compentence Center geen enkele terugbetaling verschuldigd zijn.

 

Artikel 7 – ATTESTEN VAN BEROEPSOPLEIDING Attesten en getuigschriften van beroepsvervolmaking zullen rechtsreeks aan de klant worden overgemaakt, na ontvangst van de betaling van de overeenstemmende factuur. Indien de betaling voor de opleiding gebeurde, zullen de attesten van beroepsopleiding onmiddellijk na de opleiding aan de klant worden doorgestuurd, en uiterlijk binnen 15 werkdagen. Bij niet of slechts gedeeltelijke betaling van de factuur, behoudt Safety First Compentence Center zich het recht voor de attesten van beroepsvolmaking in te houden, en slechts af te leveren bij regeling van het integraal verschuldigde bedrag, inclusief de eventuele bijkomende kosten en intresten wegens wanbetaling.

Duplicaten van een attest kunnen steeds aangevraagd worden mits tegen betaling van een administratieve kost van € 50 per certificaat.

 

Artikel 8 – SANCTIES BIJ NIET BETALING Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur op de vervaldag zal, van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling, een verwijlintrest verschuldigd zijn van 1 % per maand. Elke begonnen maand wordt als een volledige maand aangerekend. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur op de vervaldag zal, van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling, bovendien ten titel van forfaitair bepaalde schadevergoeding, een bedrag aangerekend worden van 10% op het openstaande factuurbedrag, met een minimum van 125,00 euro, onverminderd de verwijlintrest en andere relevante invorderings- en gerechtskosten. Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag, worden alle nog niet-vervallen facturen onmiddellijk en volledig opeisbaar.

 

Artikel 9 – PROTEST Iedere factuur wordt beschouwd als aanvaard, tenzij gemotiveerd protest per aangetekend schrijven binnen de 8 dagen, na beëindiging van de opleiding of het examen.

 

Artikel 10 – BEVOEGDHEID Al onze overeenkomsten worden beheerd door het Belgisch Recht. Ingeval van betwisting of geschillen zijn enkel de rechtbanken bevoegd van het arrondissement van de vestigingsplaats (maatschappelijke zetel) van Safety First Compentence Center.