Selecteer een pagina

BELEIDSVERKLARING SF COMPETENCE CENTER

Safety First Group bestaat uit 3 afzonderlijke afdelingen: Safety First Group International BVBA, Safety First Group International BV en Safety First Competence Center GCV. Safety First Group International is actief op het vlak consulting, advies en detachering van Veiligheidsprofielen in Nederland en België.

Safety First Competence Center is de plek binnen de organisatie Safety First Group waar nagedacht wordt en gericht gewerkt wordt aan competentie-ontwikkeling van mensen, de organisatie, klanteneisen en markbehoeften. In het Competence Center brengen we de expertise bijeen, die nodig is om de voor de organisatie belangrijke bekwaamheden te (laten) ontwikkelen. Tevens zijn hierin beslissers samengebracht, die verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van de mensen en van het werk dat binnen de organisatie plaatsvindt. Vanuit dit samenspel van expertise en verantwoordelijkheden is deze groep mensen samen in staat op een integrale manier te werken aan competentie-ontwikkeling. Het is daarbij een slagvaardige groep mensen, die beschikt over de expertise, invloed en beslissingsbevoegdheid. 

Het Competence Center levert daarmee een bijdrage aan: – het grip krijgen op en verder ontwikkelen van de (kern)competenties die voor de organisatie van cruciaal belang zijn; – het doen van investeringen die voor het onderhouden en vernieuwen van competenties noodzakelijk zijn; – het creëren van condities die nodig zijn om competentie-ontwikkeling te koppelen aan het dagelijks functioneren van de organisatie; – het vergroten van het leervermogen van de organisatie en de markt als geheel. Het Competence Center bevordert de structurele aandacht voor leren binnen en buiten de organisatie. Leren en ontwikkelen zijn in deze opzet niet zozeer de instrumenten om medewerkers voor te bereiden op nieuwe taken of werkprocessen, maar zijn de belangrijkste processen die de bekwaamheden voortbrengen om flexibiliteit, wendbaarheid en innovativiteit te stimuleren. Vraagstukken op het gebied van competentieontwikkeling worden integraal benaderd, waarmee leren een belangrijke plaats krijgt binnen de organisatie, bij klanten en derden.

Safety First Competence Center (hierna SFCC genoemd) is actief in het geven van diverse opleidingen en afnemen van examens zowel intern als extern in verschillende talen. De QA-politiek van Safety First Group International en meer specifiek, haar onderafdeling SFCC bevindt zich momenteel in het leveren van diverse opleidingen met daaraan verbonden de bijbehorende examens. Het systeem kan later uitgebreid worden naar de andere diensten van Safety First Group International.

Door een permanente opvolging, evaluatie en bijsturing van deze geleverde dienst zal SFCC ernaar streven om diensten te leveren in overeenstemming met de eisen van de klant en haar marktbehoeften, en dit binnen de afgesproken periode tegen de overeengekomen prijs. Dit alles moet leiden tot een grotere klantentevredenheid en ten goede komen van de ontwikkeling van de organisatie en de marktbehoefte in diverse sectoren. Deze werkwijze wordt niet alleen gedragen door de directie maar ook door elke uitvoerende en dit op ieder zijn niveau in de hiërarchie.

SFCC heeft hiervoor volgende doelstellingen vooropgesteld:

 • Zich profileren als een kwaliteitsvolle partner voor de industrie en dienstensector door het verwerven van de nodige erkenningen en certificaten en te werken volgens de vooropgestelde principes en de van toepassing zijnde wettelijke verplichtingen;
 • Het flexibel kunnen inspelen op de noden van een klant via een geografische spreiding, diverse taalvaardigheden en een ruime inzetbaarheid;
 • Werken via een polyvalent team wat investeringen op het vlak van competenties rendabel maakt en motiverend werkt voor alle betrokkenen;
 • Het voorzien van ruime infrastructuur verspreid over de terreinen van Safety First Group te Wommelgem en Breda enerzijds en anderzijds de mogelijkheid ter plaatse bij de klant inzetbaar te zijn;
 • Het aanwezig zijn van een draagvlak voor de klant en eigen medewerkers;
 • Tijdens de diverse fasen van het leerproces de mogelijkheid aanbieden om de kandidaten te toetsen op hun competenties en verworven kennis;
 • Het grip krijgen op en verder ontwikkelen van de (kern)competenties die voor de organisatie van cruciaal belang zijn;
 • Het doen van investeringen die voor het onderhouden en vernieuwen van competenties noodzakelijk zijn;
 • Het creëren van condities die nodig zijn om competentie-ontwikkeling te koppelen aan het dagelijks functioneren van de organisatie;
 • Het vergroten van het leervermogen van de organisatie als geheel.
 • Bovengenoemde acties bevatten evaluaties die het streven naar een continue verbetering van het ontworpen systeem inhoudt;
 • Deze beleidsverklaring zal jaarlijks geëvalueerd worden tijdens de directiebeoordelings – vergadering en eventueel bijgestuurd worden.