Selecteer een pagina

Huishoudelijk reglement

Art 1 – Doelstelling

Dit huishoudelijk reglement (HR) tracht de medewerkers welke opdrachten uitvoeren bij klanten van Safety First Competence Center (hierna SFCC genoemd) een gedragscode aan te reiken om een correcte houding aan te nemen t.a.v. de diverse betrokken partijen en hoe om te gaan met het intellectueel eigendom van SFCC.

 

Art 2 – Eerbied voor personen

De medewerker van SFCC zal geen voorkeur laten blijken voor personen op basis van hun afkomst, geslacht, taal of huidskleur of organisatie van oorsprong.

De medewerker van SFCC zal zich voor alle leden van de doelgroep inspannen om de vooropgestelde kwaliteitseisen met de klant na te streven.

 

Art 3 – Ethisch gedrag

De medewerker van SFCC zal onder geen beding voordelen ontvangen van de klant, onder welke vorm dan ook, die niet in overeenstemming zijn met het uitvoeren van de opdracht.

Elke poging tot aanbieding van dergelijk voordeel of het aanvaarden van voordelen zal gemeld worden aan de afgevaardigd bestuurder of directeur van SFCC.

 

Art 4 – Bescherming van gegevens

De medewerker van SFCC verbindt zich ertoe het beroepsgeheim scrupuleus na te leven zowel tijdens de overeenkomst als na de beëindiging ervan, om welke reden ook.

Daarom wordt uitdrukkelijk verboden de uitvindingen, octrooien, fabricagemethoden en -procedés, gegevensbanken en informaticasoftware, klanten- en leverancierslijsten, kosten en kostprijs van producten, commerciële strategieën, financiële gegevens, cursussen, geheel of samenstellende delen, ongeacht de vorm, enz. rechtstreeks of onrechtstreeks onder om het even wie te verspreiden, zowel intern als extern, of voor persoonlijk voordeel aan te wenden.

Deze lijst dient als voorbeeld en is niet volledig.

De werknemer zal zich onthouden van het bekendmaken van de inhoud van vertrouwelijke informatie waarvan hij kennis zou hebben gehad of die hem ter kennisgeving gegeven zou zijn. Afwijkingen kunnen slechts mits schriftelijke toestemming van de afgevaardigd bestuurder of de directeur.Indien een collega toch in het bezit komt van boven vernoemde informatie zal hij deze terug bezorgen.

 

Art 5 – Het opvolgen van richtlijnen

De medewerker van SFCC zal, wanneer hij zich bevindt op de terreinen van de klant, de aldaar geldende richtlijnen opvolgen.

Indien een afwijking van de richtlijnen nodig blijkt voor de uitvoering van de opdracht zal hiervoor voorafgaandelijk overleg met de klant plaatsvinden.

De medewerker van SFCC zal bij de klant geen toestellen of installaties bedienen tenzij hiervoor uitdrukkelijk afspraken zijn gemaakt en opleiding is verkregen.

 

Art 6 – Overmacht

Indien de medewerker van SFCC door factoren buiten zijn controle de afspraak met de klant niet kan naleven zal de medewerker van SFCC hiervan zo spoedig als mogelijk de verantwoordelijke binnen SFCC op de hoogte brengen.

 

Art 7 – Gebruik van nieuwe technologieën

Onder nieuwe technologieën worden toepassingen verstaan als e-mail, internet, intranet, werken op afstand enz.…..

De medewerker van SFCC zal er zorg voor dragen dat zowel de hiervoor ter beschikking gestelde arbeidsmiddelen als de gegevens die zich hierop bevinden behandeld worden naar de geest van een goed huisvader.

 

Concreet kan dit betekenen (niet-limitatieve lijst)

-Opbergen materiaal ter preventie van diefstal

-Het niet onbeheerd achterlaten van deze toestellen

-Het regelmatig maken van back-ups op de server van SFCC als preventie tegen    verlies van gegevens

-Het niet blootstellen aan oneigenlijk gebruik

-Niet uitlenen voor gebruik aan derden

-Wijzigen zonder toestemming van de directie van SFCC.

 

Bij defect of slecht functioneren dient de herstelling te gebeuren in overleg met de verantwoordelijke van SFCC.

Bij het gebruiken van deze technologieën bij het uitvoeren van opdrachten bij klanten dienen deze richtlijnen in acht genomen te worden.

 

Art 8 – Gedrag ten eigen voordeel

Het is de medewerker van SFCC verboden drukwerk of gelijkaardige berichten te verspreiden, vergaderingen te beleggen, propaganda te maken, bijdragen te ontvangen, collectes te organiseren of voorwerpen te koop aan te bieden die geen verband houden met de uitvoering van de opdracht tijdens de uitoefening van zijn opdracht bij de klant.

 

Art 9 – Ervaring en competenties

Alle werknemers zijn in het bezit van Domein specifieke kennis en ervaring. Middels continue evaluatie en coaching wordt de kwaliteit van de docenten continue gemeten en indien nodig bijgestuurd. Innovatieve middelen en training van de docenten maakt deel uit van de kwaliteitsdoelstellingen van SFCC.